Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Loại đồ
Loại đồ
Giá tiền