Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền
acc 4 set kích hoạt..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 4
Hành Tinh: Namec
600,000đ
..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 4
Hành Tinh: Namec
500,000đ
..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Trái đất
200,000đ
Acc nhiều pk !!..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Trái đất
200,000đ
..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 4
Hành Tinh: Namec
50,000đ
Set daimao kèm 2set pi f6..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Namec
450,000đ
Pem cm 40tr..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Namec
700,000đ
xd 2nap 172tr hp có sét kkr..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Xayda
100,000đ
80m hp ch bh ch nrd
..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Xayda
375,000đ
td set krillin hit vv 900k sd..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Trái đất
150,000đ
td set krillin sv4 hit 114% vv..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 4
Hành Tinh: Trái đất
200,000đ
Trái đất 2 skh..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Trái đất
200,000đ
Acc có găng tldaimao..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Namec
420,000đ
Xayda nappa sv1..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
50,000đ
Trái đất kirin..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Trái đất
100,000đ
..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Xayda
80,000đ
Xd 1napa F6 đệ gần F7 All ct..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 4
Hành Tinh: Xayda
100,000đ
Td kirin F7 All ct pk vv Sao4..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 4
Hành Tinh: Trái đất
120,000đ
kkr sv3..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Xayda
70,000đ
Xayda full 89..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Xayda
300,000đ